Voucher 18-24 ετών


Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».


Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15.000 απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι παρακάτω:

1. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1992 μέχρι και 31.12.1997

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

3. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου ενιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας.


Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 1471 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).



Διάρκεια αιτήσεων

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους δυνητικά ωφελουμένους άρχισε στις 16/2/2016 και ώρα 16:00 και λήγει στις 31/5/2016 και ώρα 23:59:59.


Πώς Γίνεται Η Αίτηση Συμμετοχής

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ - άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά και μόνο, αίτηση συμμέτοχής, ανάλογα με την ειδικότητα τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες:

www.logistics-eede.gr

www.esee-emporio.gr

www.exagogiko-eede.gr

http://edu.sepe.gr



Κριτήρια Επιλογής - Μοριοδότηση

A/A ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1 Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας

Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια

(Για τη μοριοδότηση υπολογίζεται ως
καταληκτική ημερομηνία του χρόνου
ανεργίας η λήξη της προθεσμίας
των αιτήσεων συμμετοχής)
0-4 μήνες 2 μόρια ανά πλήρη μήνα ανεργίας
από τον πρώτο έως και τον τέταρτο μήνα ανεργίας
με μέγιστο βαθμό τα 8 μόρια
5-8 μήνες 8 μόρια + 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας
από τον πέμπτο έως και τον όγδοο μήνα ανεργίας
με μέγιστο βαθμό τα 14 μόρια
9 μήνες και άνω 14 μόρια + 1 μόριο ανά πλήρη μήνα ανεργίας
από τον ένατο μήνα ανεργίας και άνω
με μέγιστο βαθμό τα 20 μόρια
2 Ετήσιο Εισόδημα

Ατομικό ή Οικογενειακό

(Φορολογικό Έτος 2014)


Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια

α) Ατομικό 0 - 3.500,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 0-7.000,00 ευρώ 

20 μόρια

α) Ατομικό 3.501,00 -5.000,00 ευρώ 

β) Οικογενειακό 7.001,00 - 10.000,00ευρώ

15 μόρια

α) Ατομικό 5.001,00 - 8.000,00 ευρώ

β) Οικογενειακό 10.001,00- 16.000,00 ευρώ

10 μόρια

α) Ατομικό 8.001,00-12.000,00 ευρώ 

β) Οικογενειακό 16.001,00 - 26.000,00 ευρώ

5 μόρια

α) Ατομικό από 12.001,00 ευρώ και άνω

β) Οικογενειακό από 26.001,00 και άνω

0 μόρια
3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια

Απόφοιτος Υποχρεωτικής Εκπ/σης

20 μόρια

Απόφοιτος Β΄θμιας
ή
Μεταδευτεροβάθμιας Εκπ/σης

15 μόρια

Απόφοιτος Γ' θμιας Εκπ/σης 

10 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 60 ΜΟΡΙΑ


Διαδικασία Επιλογής Ωφελούμενων

1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά. Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση edu.sepe.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτηση του από 17/2/2016 έως 31/5/2016.

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης θα αναρτηθούν τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το αν έχει αρχικά επιλεγεί χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) ενώ θα του σταλεί και σχετικό ενημερωτικό email.

3. Για την οριστική επιλογή του κάθε επιλεγέντας οφείλει να προσκομίσει στον ΣΕΠΕ (Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα) τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα όσα έχει δηλώσει στην αίτηση του.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες
από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων.


Ποιές Επιχειρήσεις Μπορούν Να Συμμετέχουν

Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Λιανικό Εμπόριο
• Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
• Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα κάνουν πρακτική άσκηση οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων.


Καινοτομίες Του Προγράμματος

• Εναλλαγή κατάρτισης και Πρακτική άσκησης σε επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αφομοίωση των γνώσεων στους ανέργους.
• Κατάρτιση των ωφελουμένων με συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών τα οποία βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠΠΕΠ.
• Πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων.
• Δημιουργία ειδικού μητρώου των επιχειρήσεων των κλάδων, ανά ειδικότητα και περιοχή, μέσω του οποίου οι εταιρίες θα ζητούν άνεργους για πρακτική άσκηση.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά βρίσκονται εδώ.



Διάρκεια
Προγράμματος

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση). 
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στα εξής στάδια:

Στάδιο 1: 1ο μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Στάδιο 2: 1ο μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών
Στάδιο 3: 2ο μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών
Στάδιο 4: 3ο μέρος Πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών


register button2


Ανακοινώσεις Υπουργείου Εργασίας

18/02/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
30/03/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
05/05/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
11/05/2016 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
03/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
07/11/2016 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ


Πληροφορίες

phone icon 27410-74755 ,Κόρινθος
phone icon 27460-20522 ,Νεμέα
mobile icon 6988 580 200
e mail icon 
info@kek-sakellarakis.gr


Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής

  1. Στα κεντρικά γραφεία μας : Γ. Παπανδρέου 10, Κόρινθος από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30 - 13:30
  2. Στο υποκατάστημά μας : Ε. Παπακωνσταντίνου 78, Νεμέα  Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 15:00
  3. Με e-mail :info@kek-sakellarakis.gr 
  4. Μέσω της ειδικής φόρμας παραπάνω.


ypakp logo 18 24



© KEK Σακελλαράκης 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων