Voucher Τουρισμού 18-29 ετών Β' Φάση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Δείτε τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Αν έχετε επιλεγεί, επικοινωνήστε μαζί μας ΕΔΩ. Άμεση συγκρότηση τμημάτων.

                                                                     Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα με τίτλο
''Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας''.


Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 6.650 ανέργους εκ των οποίων: 994 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 5.656 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι παρακάτω:

1. Κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακά).


2. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

3. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

4. Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών ή είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας, δηλαδή από 10/12/2015 έως 10/4/2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, δηλαδή πριν από την 10/12/2015, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτό το διάστημα σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης.


Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.248 € μικτά για αποφοίτους ΔΕ και 2.458 € μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ.
Το επίδομα καταβάλλεται απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις ως εξής:
1η δόση με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης (400 €)
2η δόση με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης (880 € ΔΕ, 980€ ΑΕΙ/ΤΕΙ)
3η δόση 
με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (968 € ΔΕ, 1078 € ΑΕΙ/ΤΕΙ )


Διάρκεια αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων άρχισε την Παρασκευή 11/03/2016, και λήγει την Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 24:00.


Πώς γίνεται η αίτηση εγγραφής

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα http://insete-training.gr/persons_add.php
Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή της στην ειδική ιστοσελίδα. Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής.


Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του προγράμματος.


Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 420 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.Κριτήρια επιλογής - μοριοδότηση

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 Ηλικία

Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια
Από 18 έως 24 ετών 10
Από 25 έως 29 ετών 5
2 Κατοχή τίτλου σπουδών
αναγνωρισμένης σχολής
τουριστικών επαγγελμάτων

Μέγιστος Βαθμός: 35 μόρια
ΝΑΙ 35
ΟΧΙ 0
3 Κατοχή πιστοποιητικού
καλής γνώσης ξένης γλώσσας

Μέγιστος Βαθμός: 15 μόρια
ΝΑΙ 15
ΟΧΙ 0
4 Κατοχή πιστοποιητικού
καλής και μέτριας γνώσης
δεύτερης ξένης γλώσσας

Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια
ΝΑΙ 10
ΟΧΙ 0
5 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια
* Ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας
θα υπολογίζεται η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
(10/04/2016)
1-12 Μήνες 1 για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας 
13-24 Μήνες 15 
Άνω των 24 Μηνών 20 
6 Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση
επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Μέγιστος Βαθμός: 15 μόρια
Άνεργοι που δεν δήλωσαν καν συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση,
όσο και οι υποψήφιοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στην
αντίστοιχη προηγούμενη δράση αλλά δεν επελέγησαν καθώς και όσοι επελέγησαν
αλλά δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης
στην προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
15 
7 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
(Οικ.Έτος 2014)


Μέγιστος Βαθμός: 15 μόρια
€ 0-6.150 15 
€ 6.151-10.000 10 
€ 10.001-15.000
€ 15.001 και άνω
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
120 ΜΟΡΙΑ

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
(Οικ.Έτος 2014)

Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια
€ 0-6.150 20 
€ 6.151-10.000 10 
€ 10.001-15.000
€ 15.001 και άνω
2 Βαθμός Πτυχίου

Μέγιστος Βαθμός: 10 μόρια
Άριστα (από 8.50 και άνω) 10
Λίαν καλώς (από 6.50 έως 8.49) 8
Καλώς (χαμηλότερος ή ίσος με 6.49) 5
3 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
με αντικείμενο στον τουρισμό

Μέγιστος Βαθμός: 30 μόρια
ΝΑΙ 30
ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 10
4 Κατοχή πιστοποιητικού
γνώσης ξένης γλώσσας

Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια
ΑΡΙΣΤΗ 20
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 15
ΚΑΛΗ, ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ 10
5 Κατοχή πιστοποιητικού
καλής και μέτριας γνώσης
δεύτερης ξένης γλώσσας 

Μέγιστος Βαθμός: 5 μόρια
ΝΑΙ 5
ΟΧΙ 0
6 Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση 
επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Μέγιστος Βαθμός: 15 μόρια
Άνεργοι που δεν δήλωσαν καν συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση,
όσο και οι υποψήφιοι που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής στην
αντίστοιχη προηγούμενη δράση αλλά δεν επελέγησαν καθώς και όσοι επελέγησαν 
αλλά δεν παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης
στην προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο
«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»
15 μόρια
7 Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Μέγιστος Βαθμός: 20 μόρια
* Ως καταληκτική ημερομηνία του χρόνου ανεργίας
θα υπολογίζεται η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων 
(10/04/2016)
1-12 Μήνες 1 για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας 
13-24 Μήνες 15
Άνω των 24 Μηνών 20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
120 ΜΟΡΙΑ


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά βρίσκονται εδώ.


register button

Ανακοινώσεις insete

11/03/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ
04/04/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
23/05/2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
26/05/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
15/06/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
29/06/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
29/06/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ
13/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ
07/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
14/09/2016 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
29/09/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
24/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης εδώ .

Πληροφορίες 


phone icon 27410-74755 ,Κόρινθος
phone icon 27460-20522 ,Νεμέα
mobile icon 6988 580 200
e mail icon 
info@kek-sakellarakis.gr


Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Συμμετοχής

  1. Στα κεντρικά γραφεία μας : Γ. Παπανδρέου 10, Κόρινθος από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30 - 13:30
  2. Στο υποκατάστημά μας : Ε. Παπακωνσταντίνου 78, Νεμέα  Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 - 15:00
  3. Με e-mail :info@kek-sakellarakis.gr 
  4. Μέσω της ειδικής φόρμας παραπάνω.

 

 footer tourismou b fasi

 © KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων