Εκπαιδευτές Ενηλίκων


ekpaideytes enilikon kek sakellarakis 2
Το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε συνεργασία με το Κεκ Παιδεία Πατρέως κδβμ2 και τα ΚΕΚ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ διοργανώνουν σε Πανελλαδικό επίπεδο σεμινάρια με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την προετοιμασία υποψηφίων  εκπαιδευτών που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.


Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές ενότητες και να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης.
Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης (άρθρο 39, ν. 4342/2015 – ΦΕΚ 143Α/09-11-2015).


Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΚ), Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, Σχολές Γονέων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), καθώς και να αποκτήσουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας.

Έχει πολύ μεγάλη απήχηση σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων συναφών με την εργασία και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. Οικονομία-Διοίκηση, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες κ.α.), αλλά και πτυχιούχους σε κλάδους αιχμής (π.χ. Τουρισμός, Αγροτικά κ.α.). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (λ.χ. πληροφορική, οικονομία, τεχνολογία τροφίμων), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ένας εκπαιδευτής να διδάξει σε ενηλίκους σε δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση).Τρόπος υλοποίησης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και αντιστοιχεί σε 120 ώρες εκπαίδευσης.  Είναι μεικτού ή υβριδικού τύπου (blended learning) και βασίζεται σε συνδυασμό διά ζώσης συναντήσεων και εκπαίδευσης από απόσταση, με υποστήριξη από σύστημα τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).

Αναλυτικότερα:
Το κάθε σεμινάριο που θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει:


  • 80 διδακτικές ώρες με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και αφορούν τη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και την εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργασιών.
  • 20 διδακτικές ώρες με σύγχρονη τηλεκπαίδευση (5 συνεδρίες διάρκειας 4 ωρών η καθεμία).
  • 20 διδακτικές ώρες με διά ζώσης συναντήσεις οι οποίες κυρίως αφορούν την πραγματοποίηση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας για κάθε εκπαιδευόμενο τμήματος.


Τα τμήματα αποτελούνται από 15 έως 20 εκπαιδευόμενους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι έχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές για την υποστήριξη της μελέτης τους.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα (εκπόνηση εργασιών και μαθησιακών δραστηριοτήτων και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας) χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος διάρκειας 120 ωρών.  Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ με υψηλά προσόντα και πολυετή διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση και πιστοποίηση εκπαιδευτών.


Διάρθρωση του προγράμματος

Οι ενότητες του προγράμματος έχουν δομηθεί με βάση τις γνώσεις και ικανότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτές ορίζονται στο εθνικό σύστημα πιστοποίησης και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Α. Θεωρία Β. Πρακτική άσκηση
Ομάδα Εκπαιδευομένων – Ομάδες στόχοι. Διάγνωση και διαπραγμάτευση εκπαιδευτικών αναγκών.
Δυναμική της Ομάδας. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Θεωρητικό πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σχεδιασμός και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας.
Ιστορική εξέλιξη- Εκπαιδευτική Πολιτική. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο-Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο. Κριτήρια αξιολόγησης μικροδιδασκαλίας.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι –Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία. Αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.  
Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος.  
Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.  
Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής.

Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού.

Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών.

Συναίνεση στην βιντεοσκόπηση της μικροδιδασκαλίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης πριν από τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΚ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των δύο εβδομάδων το ΚΕΚ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.Προϋποθέσεις & διαδικασίες συμμετοχής

1. Συμπλήρωση
Αίτησης Συμμετοχής 

2. Καταβολή κόστους συμμετοχής: Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στο κόστος φοίτησης είναι 330 €, ενώ στην περίπτωση των ανέργων ακολουθείται πολιτική έκπτωσης 15 % (280€). Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται είτε με εφάπαξ καταβολή είτε σε δύο ισόποσες δόσεις, μια πριν την έναρξη του προγράμματος και μια μετά την ολοκλήρωση των μικροδιδασκαλιών (δια ζώσης συνάντησης).

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά:

Α. Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη
Β. Προς ΚΕΚ ΠΠ - Για πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών δια βίου μάθησης το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Αρ. Λογαριασμού 22954000232
(IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

3. Αποστολή Στοιχείων: Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά

α) τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης,

β) φωτογραφία της κάρτας ανεργίας σε ισχύ (σε περίπτωση άνεργου συμμετέχοντα) καθώς και

γ) συμπληρωμένο το έντυπο Στοιχεία Δικαιούχου (αρχείο doc)


Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου «Στοιχεία Δικαιούχου»

Στείλτε μας συμπληρωμένο το συνημμένο, επεξεργάσιμο αρχείο word (doc) γράφοντας το ονοματεπώνυμο σας και στο όνομα αρχείου. Δηλαδή εάν το όνομά σας είναι Νίκος Παπαδόπουλος μετονομάστε το αρχείο σε «Στοιχεία Νίκος Παπαδόπουλος.doc«.

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το πεδίο «Τραπεζικά Δεδομένα»

Δεν χρειάζεται να υπογράψετε το έγγραφο.

Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Νέα τμήματα ξεκινούν αμέσως μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις εκπαιδευομένων.

register button2

Πληροφορίες - Αιτήσεις Συμμετοχής 
phone icon  27410-74755 ,Κόρινθος
e mail icon 
info@kek-sakellarakis.gr

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ eoppep rsz© KEK Σακελλαράκης 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ »
Σχεδιασμός ιστοσελίδων